การประชุม/สัมมนา

15 - 16 สิงหาคม 2562  บริษัทเอสทูไฮ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก  จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในการคำนวณต้นทุน หลักการทางการตลาด การบริหารต้นทุน กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้า เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
 
 
19 กรกฏาคม 2562  บริษัทเอสทูไฮ เข้าร่วมสัมมนาสัญจร: การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)  ณ พัทยา 18 กรกฏาคม 2562  บริษัทเอสทูไฮ ได้เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3  ณ. ห้องประชุม 5  ชั้น 15  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  กทม. โดยการคัดเลือกในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมี ความคาดหวังว่าจะเป็นเวทีในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการ บริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล  โดยในปีนี้มีสถานประกอบการที่เข้ารับการคัดเลือกกว่า 1,500 กิจการจากทั่วประเทศ 

8 - 12 กรกฏาคม 2562  คุณอภิภาดา มัคครากุล ผู้บริหารเอสทูไฮ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 135 จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   เพื่อเสริมศักยภาพความพร้อมด้านการส่งออกและการเจรจา ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 กรกฎาคม 2562 บริษัทเอสทูไฮ ได้รับการคัดเลือกจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs)”    ห้องฝึกอบรมชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ.นนทบุรี 
 

29 มิถุนายน 2562 พนักงานเอสทูไฮ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับความรู้ เรื่องการทำบัญชีเต็มรูปแบบด้วยโปรแกรมบัญชี New FlowAccount สำหรับผู้ประกอบการ (ชลบุรี) ครั้งที่ 29  ณ ห้อง ชมทะเล 1 โรงแรม Bangsaen Heritage

 

 


18 มิถุนายน 2562  เอสทูไฮ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและเสวนา ในหัวข้อ “การใช้ Application อย่างไรให้โดนตลาดจีน” รวมทั้งเจาะลึก Application ในตลาดจีน ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป โดยมี ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชี้แจงโครงการและกล่าวเปิดงาน โดย ภิติวัจน์ วงษ์จิระโรจน์ รองประธานหอการค้าฝ่ายพาณิชย์ กล่าวต้อนรับ พร้อมเชิญ อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์จีน จัดการบรรยายเรื่อง พฤติกรรมลูกค้าชาวจีนที่นักธุรกิจไทยต้องรู้ และ การใช้ Application อย่างไรให้โดนตลาดจีน จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับบริษัทหลายแห่งทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและกลยุทธ์ให้กับบริษัทไทยในเมืองจีนร่วมแบ่งปันความสำเร็จด้วยการถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางApplication เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ขายสินค้าอย่างไรให้โดนใจลูกค้าจีน  ณ  โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

วันที่ 11-12 มิ.ย. 2562  ภาพบรรยากาศโครงการ PGC by NEA รุ่น 3 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) 

โดย แบรนด์ เอสทูไฮ ได้ส่ง การเขียนแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อการส่งออก ไปต่างประเทศ จาก 1,250 แผนธุรกิจเพื่อการส่งออก รวม 5 ภูมิภาคของประเทศที่ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 

ผลการประกาศคัดเลือกแผนธุรกิจที่มีความพร้อม เอสทูไฮ ได้ ติด 1 ใน 200 แผนพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาการส่งออกที่มีความพร้อม และติดทั้งหมด 2 แผนธุรกิจ คือ ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า เขียนแผนโดยคุณ อภิภาดา มัคครากุล และ ลิปสติกเอสทูไฮ เขียนแผนโดยคุณ ภัทรา สิทธิแสง 

เป็นอีกก้าวของการเตรียมความพร้อมและดำเนินตามเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องการแข่งขันและเพื่อสร้างฐานรายได้ที่มั่งคง ยืนยาวแก่ ทีมงาน ตัวแทน พาสเนอร์ของ เอสทูไฮ ทุกท่าน พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมควบคู่ไปด้วย

 

  

 

วันที่ 28 พ.ค. 2562 ภาพบรรยากาศ  เอสทูไฮ กับ การเข้าร่วม โครงการอบรมยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่สุดยอด SME ไทย ภายใต้โครงการประกวด SME  National Awards จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวจะเป็นเวทีในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล 

 

 

วันที่ 29 มี.ค. 2562 ภาพบรรยากาศการเข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์ง่ายนิดเดียว”  ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เสริมสร้างความรู้แก่ทีมงานด้านการทำธุรกิจออนไลน์ “การตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขาย กับ e-market place ออนไลน์กับ ‘Shopee”  เป็นต้น
 

 ่

31 ตุลาคม 2561 แบรนด์เอสทูไฮ เข้าร่วมสำรวจข้อมูลงานวิจัย ภายใต้หัวข้อ "ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดี แบรนด์เอสทูไฮของตัวแทนจำหน่ายชาวไทย ภายใต้สภาวะวิฤกตอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย" ควบคุมการศึกษางานวิจัย โดย มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพาณิชยศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

ทำให้แบรนด์เอสทูไฮ ได้ทราบถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ  โดยรวมผู้เข้าร่วมสำรวจ  92% มีความพึงพอใจต่อแบรนด์และประสิทธิภาพผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ และข้อควรที่แบรนด์ควรพัฒนาเพิมเติมให้ดียิ่งๆขึ้น เพื่อผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่าย
 
 
 

21 ก.ย. 2561 เอสทูไฮ เข้าอบรมหลักสูตร "ออนไลน์สร้างเงินล้านกับ บสย." ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี คุณสิรภพ รุจรัตนพล ที่ปรึกษาด้านไอทีและธุรกิจออนไลน์ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรในครั้งนี้ 

 

 

9 ส.ค. 2561 บริษัทเอสทูไฮ เข้าร่วมงาน SME สัญจร ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน" ณ ทัศนาการ์เด้นท์ จ.ชลบุรี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
 
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 9.30-16.00 น. ตัวแทนบริษัทเอสทูไฮ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ทำ Google site ณ ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  จ.ชลบุรี เพื่อเรียนรู้การทำเว็บไซต์ และการทำคิวอาร์โค้ด ไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทความ...Visitors: 309,327